گواهینامه
ISO/TS 16949:2009 IQNET   ISO9001:2008
1396 1396  1396
ISO 14001 OHSAS-18001 سازه گستر
1395 1395 1393
ایساکو تقديرنامه پژوهش گواهینامه قطعه ایمنی
1390 1390  1391
اپکو تقديرنامه براي تعالي گروه بهمن
1393 1387 1389
گواهي تعهد به تعالي گواهي عضويت در مراكز تحقيق و توسعه گواهي نامه عضويت درمركز مديريت بهره وري
1386 1386 1387
   
  ساپکو ساپکو A
  1387 1386
تمام حقوق براي شرکت کابل خودرو سبزوار محفوظ ميباشد.