تاریخچه

شركت سهامي عام توليدي قطعات اتومبيل ايران در سال 1352بنام شركت صنعتي رضا تأسيس و در شهرستان مشهد به ثبت رسيد.
درسال1357 به شركت قطعات اتومبيل ايران تغيير نام پيدا كرد و در تاريخ1370/07/30 طبق تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شركت از سهامي خاص به سهامي عام تبديل گرديد.
 در سال1382 نماد شرکت در بورس بازگشایی و فعالیت مجدد آن آغازگردید و در سال1383 به شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران تغییر نام یافته و به تالاراصلی بورس" اوراق بهادارتهران"راه یافت.
شركت كابل خودرو سبزوار (SKC) در سال 1364 با توجه به برنامه توسعه شركتهاي تابعه گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران تحت عنوان واحد كابلهاي كنترلي به سبزوار منتقل گرديد. 
شركت از نيمه دوم سال 1376  شخصيت حقوقي مستقل يافته و تحت نام شركت كابل خودرو سبزوار (SKC ) به ثبت رسيد تا بتواند فعاليت تخصصي- توليدي مستقل خود را توسعه دهد.

تمام حقوق براي شرکت کابل خودرو سبزوار محفوظ ميباشد.